وبلاگ رسمی هواداران گروه دنگ شو tag:http://dangshower.mihanblog.com 2019-01-19T04:48:58+01:00 mihanblog.com متن آهنگ The End 2015-06-19T09:50:16+01:00 2015-06-19T09:50:16+01:00 tag:http://dangshower.mihanblog.com/post/10 Ali Dabbagh در عشق جانان جان بده بی عشق نگشاید گرهای روح اینجا مست شو ای عقل اینجا دنگ شوهمه اندیشه ام اندیشه ی فرداست تو را از دور می بینم که می آیی تو را از دور می بینم که می آیی که می آیی تو را از دور می بینم که می خندی  و می آیی ای روح اینجا مست شو ای عقل اینجا دنگ شو
همه اندیشه ام اندیشه ی فرداست تو را از دور می بینم که می آیی
تو را از دور می بینم که می آیی که می آیی
تو را از دور می بینم که می خندی  و می آیی

]]>
متن آهنگ سیاهی 2015-06-19T09:46:20+01:00 2015-06-19T09:46:20+01:00 tag:http://dangshower.mihanblog.com/post/9 Ali Dabbagh ما ترک سر بگفتیم تا دردسر نباشدغیر از خیال جانان در جان و سر نباشددر روی هر سپیدی خال سیاه دیدمبالاتر از سیاهی رنگی دگر نباشدشرحت کسی نداند وصفت کسی نخواندهمچون تو ماه سیما در بحر و بر نباشدسعدی به هیچ معنی چشم از تو بر نگیردتا از نظر چه خیزد کان در نظر نباشدما ترک سر بگفتیم تا دردسر نباشدغیر از خیال جانان در جان و سر نباشد غیر از خیال جانان در جان و سر نباشد
در روی هر سپیدی خال سیاه دیدم
بالاتر از سیاهی رنگی دگر نباشد
شرحت کسی نداند وصفت کسی نخواند
همچون تو ماه سیما در بحر و بر نباشد
سعدی به هیچ معنی چشم از تو بر نگیرد
تا از نظر چه خیزد کان در نظر نباشد
ما ترک سر بگفتیم تا دردسر نباشد
غیر از خیال جانان در جان و سر نباشد
]]>
متن آهنگ دلبند 2015-06-17T16:32:25+01:00 2015-06-17T16:32:25+01:00 tag:http://dangshower.mihanblog.com/post/8 Ali Dabbagh دلبند و دلخواهی چه شیرین سخنینمی کنم باور که مهمان منینمی کنم باور که با خنده ی خودسکوت سنگین را چنین می شکنیقدم نهادی در خانه ی من شدست و روشن کاشانه ی منسبو بیفکن بیاله بشکن که باده مستی ندهدخوشا به حالی که خود مجالی به می پرستی ندهدتو نور چشمان منی بر دو چشمم قدمتنرو از این خانه نرو تا نمیرم ز غمتبه کنارم تو بمان به شام تارم تو بمان تو بمان با من عاشق که به سرهمه سودای تو دارم تو بمانتو بمان با من عاشق که به سرهمه سودای تو دارم تو بماندلبند و دلخواهی چه شیرین سخنینمی کنم باور که مهمان منی نمی کنم باور که مهمان منی
نمی کنم باور که با خنده ی خود
سکوت سنگین را چنین می شکنی
قدم نهادی در خانه ی من
شدست و روشن کاشانه ی من
سبو بیفکن بیاله بشکن که باده مستی ندهد
خوشا به حالی که خود مجالی به می پرستی ندهد
تو نور چشمان منی بر دو چشمم قدمت
نرو از این خانه نرو تا نمیرم ز غمت
به کنارم تو بمان به شام تارم تو بمان
تو بمان با من عاشق که به سر
همه سودای تو دارم تو بمان
تو بمان با من عاشق که به سر
همه سودای تو دارم تو بمان
دلبند و دلخواهی چه شیرین سخنی
نمی کنم باور که مهمان منی
نمی کنم باور که با خنده ی خود
سکوت سنگین را چنین می شکنی
قدم نهادی در خانه ی من
شدست و روشن کاشانه ی من
سبو بیفکن پیاله بشکن که باده مستی ندهد
خوشا به حالی که خود مجالی به می پرستی ندهد
]]>
متن آهنگ ماهی ها 2015-06-17T14:41:36+01:00 2015-06-17T14:41:36+01:00 tag:http://dangshower.mihanblog.com/post/7 Ali Dabbagh ای دل من در هوایت همچو آب و ماهیانماهی جانم بمیرد گر نباشی یک زمانماهیان را عشق نبود یک زمان بیرون آبعاشقان را روح نبود گر نباشی یارشانعاشقان را روح نبود گر نباشی یارشانگتمه گتمه گل گوزل یار گتمه گتمه گل گوزل گتمه گتمه گل گوزل یار گتمه گتمه گل گوزلجان ماهی ها باشد عشق بی جان چون بودجونکه بی جان عشق نبود چون بود بی جان جهانبر دهان من بدست خویش بنهادی قدحتا ز سرمستی ندانم من قدح را از دهانتا ز سرمستی ندانم من قدح را از دهانگتمه گتمه گل گوزل یار گتمه گتمه گل گوزل گتمه گتمه گل گوزل یار ماهی جانم بمیرد گر نباشی یک زمان
ماهیان را عشق نبود یک زمان بیرون آب
عاشقان را روح نبود گر نباشی یارشان
عاشقان را روح نبود گر نباشی یارشان
گتمه گتمه گل گوزل یار گتمه گتمه گل گوزل گتمه گتمه گل گوزل یار گتمه گتمه گل گوزل
جان ماهی ها باشد عشق بی جان چون بود
جونکه بی جان عشق نبود چون بود بی جان جهان
بر دهان من بدست خویش بنهادی قدح
تا ز سرمستی ندانم من قدح را از دهان
تا ز سرمستی ندانم من قدح را از دهان
گتمه گتمه گل گوزل یار گتمه گتمه گل گوزل گتمه گتمه گل گوزل یار گتمه گتمه گل گوزل
ای دل من در هوایت همچو آب و ماهیان
ماهی جانم بمیرد گر نباشی یک زمان
ماهیان را عشق نبود یک زمان بیرون آب
عاشقان را روح نبود گر نباشی یارشان
عاشقان را روح نبود گر نباشی یارشان
دارم هوای عاشقی ای یار زودآ بیا
دارم هوای عاشقی ای یار زودآ بیا
گتمه گتمه گل گوزل یار گتمه گتمه گل گوزل گتمه گتمه گل گوزل یار گتمه گتمه گل گوزل


]]>
متن آهنگ آبان ، کاشی 16 2015-06-17T12:36:09+01:00 2015-06-17T12:36:09+01:00 tag:http://dangshower.mihanblog.com/post/6 Ali Dabbagh روز با تو شب به یادت قصه با اسم تو قصه ستدل یکی بود و نبود به همیشه ی تو بسته ستعقل با تو دل به یادت خونه با نور تو خونه ستروز از نور تو روزه نور اولین نشونه ستدل یکی بود و نبود حال دل بی تو چگونه ستمن گذشتم از گذشته واسه فردا بی قرارمجز صدا کردن اسمت اینجا چاره ای ندارماسم تو راه  فراره اسم تو خود قرارهروز من بی تو و اسمت شب تاره شب تاره تار روز با تو شب به یادت قصه با اسم تو قصه ستدل یکی بود و نبود به همیشه ی تو بسته ستبرگ ها در دست باده درد از تو یادگارهبرگ و درد و ناله ی باد تو رو دل یکی بود و نبود به همیشه ی تو بسته ست
عقل با تو دل به یادت خونه با نور تو خونه ست
روز از نور تو روزه نور اولین نشونه ست
دل یکی بود و نبود حال دل بی تو چگونه ست
من گذشتم از گذشته واسه فردا بی قرارم
جز صدا کردن اسمت اینجا چاره ای ندارم
اسم تو راه  فراره اسم تو خود قراره
روز من بی تو و اسمت شب تاره شب تاره تار
روز با تو شب به یادت قصه با اسم تو قصه ست
دل یکی بود و نبود به همیشه ی تو بسته ست
برگ ها در دست باده درد از تو یادگاره
برگ و درد و ناله ی باد تو رو یاد من میاره
دل یکی بود و نبود آه اگه بارون بباره
باز باران با ترانه عکس تو آرام خانه
عاشقی تو راست گفتی راست گفتم عاشقانه
عکس تو راه فراره عکس تو خود قراره
بی تو و تکرار اسمت شب تاره شب تاره شب تاره شب تاره
روز با تو شب به یادت قصه با اسم تو قصه ست
دل یکی بود و نبود به همیشه ی تو بسته ست
]]>
متن آهنگ بی خوابی 2015-06-15T13:59:01+01:00 2015-06-15T13:59:01+01:00 tag:http://dangshower.mihanblog.com/post/5 Ali Dabbagh نیمه شب ها در خیابان عاشقی در زیر باران می نوازد مویه ی مهتابیاد یارم در میان و رنگ آواز بنان و لغزش آرام من در خوابپشت هر ثانیه آوای نامت آواز منه یاد بودنت آروم جون و همراه تنهروی رفتنت دوری کردنت تاب از دلم بردهی داد از سفر ای داد از دلت هر لحظه ام مردببار باران ببار یاد یارم بیارالا یا ایها الساقی کجاییمرا با توست چندی آشناییدر این تاریک پر تکرار بی تونمانده عاشقی شعری صداییپشت هر ثانیه آوای نامت آواز منه ای که بودنت آروم جون و همراه تنهگاهی می شود دور از تو موندنتاب از دلم برد پای یاد یارم در میان و رنگ آواز بنان و لغزش آرام من در خواب
پشت هر ثانیه آوای نامت آواز منه
یاد بودنت آروم جون و همراه تنه
روی رفتنت دوری کردنت تاب از دلم برد
هی داد از سفر ای داد از دلت هر لحظه ام مرد
ببار باران ببار یاد یارم بیار
الا یا ایها الساقی کجایی
مرا با توست چندی آشنایی
در این تاریک پر تکرار بی تو
نمانده عاشقی شعری صدایی
پشت هر ثانیه آوای نامت آواز منه
ای که بودنت آروم جون و همراه تنه
گاهی می شود دور از تو موندن
تاب از دلم برد پایان تو باشی باید نترسید
دل به طوفان سپرد
ببار باران ببار یاد یارم بیار
من از دیوار بی پایان گریزم
من از تکرار پی در پی پشیمان
در این شهر چراغانی بی شب
من از تاریکی شب ها پریشان


]]>
متن آهنگ حلوا 2015-06-15T13:47:07+01:00 2015-06-15T13:47:07+01:00 tag:http://dangshower.mihanblog.com/post/4 Ali Dabbagh ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده ای ای درد و ای درمان من از من چرا رنجیده ای ای سر به خوش بالای من ای دلبر رعنای منلعل لبت حلوای من از من چرا رنجیده ایبنگر ز هجرت چون شدم سرگشته چون گردون شدماز ناوکت پر خون شدم از من چرا رنجیده ای گر من بمیرم در غمت خونم بتا بر گردنتفردا بگیرد دامنت از من چرا رنجیده ای بنگر ز هجرت چون شدم سرگشته چون گردون شدم  از ناوکت پر خون شدم از من چرا رنجیده ای ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده ای ای درد و ای درمان من از من چرا رنجیده ای من سعدی درگاه تو عا ای درد و ای درمان من از من چرا رنجیده ای
ای سر به خوش بالای من ای دلبر رعنای من
لعل لبت حلوای من از من چرا رنجیده ای
بنگر ز هجرت چون شدم سرگشته چون گردون شدم
از ناوکت پر خون شدم از من چرا رنجیده ای
گر من بمیرم در غمت خونم بتا بر گردنت
فردا بگیرد دامنت از من چرا رنجیده ای
بنگر ز هجرت چون شدم سرگشته چون گردون شدم 
از ناوکت پر خون شدم از من چرا رنجیده ای
ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده ای
ای درد و ای درمان من از من چرا رنجیده ای
من سعدی درگاه تو عاشق به روی ماه تو
هستیم نیکوخواه تو جانم چرا رنجیده ای
گر من بمیرم در غمت خونم بتا بر گردنت
فردا بگیرد دامنت از من چرا رنجیده ای
بنگر ز هجرت چون شدم سرگشته چون گردون شدم 
از ناوکت پر خون شدم از من چرا رنجیده ای
ای یار به خوش بالای من ای دلبر رعنای من
لعل لبت حلوای من از من چرا رنجیده ای
گر من بمیرم در غمت خونم بتا بر گردنت
فردا بگیرد دامنت از من چرا رنجیده ای
ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده ای
ای درد و ای درمان من از من چرا رنجیده ای
من سعدی درگاه تو عاشق به روی ماه تو
هستیم نیکوخواه تو جانم چرا رنجیده ای
ای یار به خوش بالای من ای دلبر رعنای من
لعل لبت حلوای من از من چرا رنجیده ای
گر من بمیرم در غمت خونم بتا بر گردنت
فردا بگیرد دامنت از من چرا رنجیده ای
ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده ای
ای درد و ای درمان من از من چرا رنجیده ای
ما سعدی درگاه تو عاشق به روی ماه تو
هستیم نیکوخواه تو جانم چرا رنجیده ای
]]>
متن آهنگ های یار بیگانه نواز 2015-06-15T12:49:20+01:00 2015-06-15T12:49:20+01:00 tag:http://dangshower.mihanblog.com/post/3 Ali Dabbagh یار بیگانه نوازم شرح عشق جانگدازمقصه ای از سوز سازم با تو می گویم امشبتا که چشمم را گشودم شمع شب های تو بودم شعله زد بر تار و پودم آه جانسوزم بر لبتو ندانی که چه کردی به منو دل من به خداچه غمت از من بی دل تو کجا من خسته کجارهگذار بی نصیبی بی قراری بی شکیبی تا سحر گه ناله سر کردهنیمه شب ها در سیاهی بی نصیبی بی پناهی از سر کویت گذر کرده یار بیگانه نوازم شرح عشق جانگدازمقصه ای از سوز سازم با تو می گویم امشبتا که چشمم را گشودم شمع شب های تو بودم شعله زد بر تار و پودم آه جانسوزم بر لببه که گویم چ قصه ای از سوز سازم با تو می گویم امشب
تا که چشمم را گشودم شمع شب های تو بودم
شعله زد بر تار و پودم آه جانسوزم بر لب
تو ندانی که چه کردی به منو دل من به خدا
چه غمت از من بی دل تو کجا من خسته کجا
رهگذار بی نصیبی بی قراری بی شکیبی تا سحر گه ناله سر کرده
نیمه شب ها در سیاهی بی نصیبی بی پناهی از سر کویت گذر کرده
یار بیگانه نوازم شرح عشق جانگدازم
قصه ای از سوز سازم با تو می گویم امشب
تا که چشمم را گشودم شمع شب های تو بودم
شعله زد بر تار و پودم آه جانسوزم بر لب
به که گویم چه بجویم که چه کرده غم تو به ما
تو کجایی چه نوایی که کسی نشنیده تو را
نیمه شب ها در خیابان عاشقی در زیر باران می نوارد مویه ی مهتاب
یاد یارم در میان و رنگ آواز بنانو لغزش آرام من در خواب
]]>
متن آهنگ دنگ شو 2015-06-15T12:34:01+01:00 2015-06-15T12:34:01+01:00 tag:http://dangshower.mihanblog.com/post/2 Ali Dabbagh نبود چنین مه در جهان ای دل همینجااز جنگ می ترسانیم گر جنگ شد گو جنگ شودر عشق جانان جان بده بی عشق نگشاید گرهای روح اینجا مست شو ای عقل اینجا دنگ شوگریه ها کردم درو شاید نبندی قصه ها گفتم کمی شاید بخندیگریه ها و قصه ها و خاطراتم لای درله شو دل لای درله شو دل لای درله شو دل لای درگر بر لبت لب می نهد گه بر کنارت می نهدچنین کند رونا شو چونان کند رو چنگ شودر دام او افتاده ای خود تو ز عشقش زاده ایزین بت رهایی نیستت خواهی بصد فرسنگ شو ای روح اینجا مست شو ای عقل اینجا دنگ شوگریه ها کردم درو شاید ن از جنگ می ترسانیم گر جنگ شد گو جنگ شو
در عشق جانان جان بده بی عشق نگشاید گره
ای روح اینجا مست شو ای عقل اینجا دنگ شو
گریه ها کردم درو شاید نبندی
قصه ها گفتم کمی شاید بخندی
گریه ها و قصه ها و خاطراتم لای در
له شو دل لای در
له شو دل لای در
له شو دل لای در
گر بر لبت لب می نهد گه بر کنارت می نهد
چنین کند رونا شو چونان کند رو چنگ شو
در دام او افتاده ای خود تو ز عشقش زاده ای
زین بت رهایی نیستت خواهی بصد فرسنگ شو
ای روح اینجا مست شو ای عقل اینجا دنگ شو
گریه ها کردم درو شاید نبندی
قصه ها گفتم کمی شاید بخندی
خاطراتم از همین سی سال و اندی
گریه ها و قصه ها و خاطراتم لای در
له شو دل لای در
له شو دل لای در
له شو دل لای در
له شو دست لای در
له شو پا لای در
له شو دل لای در
له شو دل لای در
نبود چنین مه در جهان ای دل همینجا دنگ شو
از جنگ می ترسانیم گر جنگ شد گو جنگ شو
در عشق جانان جان بده بی عشق نگشاید گره
ای روح اینجا مست شو ای عقل اینجا دنگ شو]]>
درباره ی گروه موسیقی دنگ شو 2015-06-11T15:28:55+01:00 2015-06-11T15:28:55+01:00 tag:http://dangshower.mihanblog.com/post/1 Ali Dabbagh سال ۱۳۸۳، ایدهٔ تشکیل یک گروه موسیقی با نگرش تازه به ترانه‌های ایرانی و موسیقی مردمی ایران،رضا شایا و طاها پارسا - دو برادر ایرانی را بر آن داشت که مطالعات و جستجوهای خود را در این زمینه، در کنار فعالیت‌های اصلی خود، آغاز کنند. در آن زمان رضا شایا دانشجوی رشته ی حقوق بود و طاها پارسا پس از به پایان رساندن درس خود در طراحی شهری به صورت حرفه‌ای مشغول ساخت فیلم و دیگر فعالیت‌های سینمایی و تلویزیونی بود. سال ۱۳۸۵، کامل تر شدن ایده‌ها منجر به انتخاب نام و ثبت رسمی دنگ شو به عنوان گروه موسیقی مردمی ایران،رضا شایا و طاها پارسا - دو برادر ایرانی را بر آن داشت که مطالعات و جستجوهای خود را در این زمینه، در کنار فعالیت‌های اصلی خود، آغاز کنند. در آن زمان رضا شایا دانشجوی رشته ی حقوق بود و طاها پارسا پس از به پایان رساندن درس خود در طراحی شهری به صورت حرفه‌ای مشغول ساخت فیلم و دیگر فعالیت‌های سینمایی و تلویزیونی بود. سال ۱۳۸۵، کامل تر شدن ایده‌ها منجر به انتخاب نام و ثبت رسمی دنگ شو به عنوان گروه موسیقی گردید. در سال ۱۳۸۶،  نخستین کنسرت رسمی گروه در فرهنگسرای ارسباران تهران برگزار شد که با استقبال ویژه شنوندگان و مطبوعات روبرو شد. در سال ۱۳۸۷ ضبط اولین آلبوم رسمی گروه در تهران آغاز شد و هم‌زمان، دنگ شو به برگزاری اجراها، حضور در مجامع هنری و فستیوال‌ها مبادرت می‌ورزید. در سال ۱۳۸۹ اولین آلبوم رسمی گروه به نام " شیراز چل ساله "  منتشر شد. استقبال ویژه شنوندگان از اولین آلبوم گروه دنگ شو در سرتاسر جهان و در خواست برای بر گزاری کنسرت، موجب شد دنگ شو تور دور دنیای "شیراز چل ساله " را از ابتدای سال ۱۳۹۰ آغاز کند. دنگ شو از ابتدا، با ساخت موسیقی متن فیلم، با سینما در ارتباط بوده است. تا پایان سال ۱۳۸۹، چند فیلم ایرانی و غیر ایرانی با موسیقی دنگ شو روی پرده سینماها رفته است و یا از تلویزیون پخش شده است.
موسیقی‌ گروه دنگ شو نگاهی‌ تازه به نغمه‌های بومیِ شرقی‌ و به خصوص خاور میانه دارد. ساز‌هایِ اصلی‌ِ گروه سکسفن، پیانو، تنبک، کنتر بس، درامز هستند که با آواز و ساز‌های دیگر نیز همراهی می‌‌شوند.دنگ شو در سال ۲۰۰۷ به صورتِ رسمی‌ با اجرا در تهران فعالیت خود را آغاز کرد. از همان ابتدا مورد توجه شنوندگان و مطبوعات قرار گرفت . در سال ۲۰۰۸ با اجرا برای پادشاه تایلند به مناسبت سالِ جهانی‌ مولانا از طرف یونسکو ، دامنه کار خود را به بیرون از ایران گسترش داد. در ادامه این راه  در فستیوال زمستانی سارایوو و  در جشن دوسالانه موزه‌ لکما در ایالت کالیفرنیا حضور موفق داشت.  
در سال ۲۰۱۰ با انتشار آلبوم "شیراز چل ساله" توانست در میان پر فروش‌ترین‌های موسیقی‌ آوانگارد و فری جزّ در سایت‌هایی‌ چون آمازون و سی‌دی بیبی قرار بگیرد و "top best seller" در ماه سپتامبر ۲۰۱۰ باشد .این موفقیت باعث شد که پیشنهاد‌های برگزاری تور در آمریکا و انگلیس از طرفِ برگزار کنندگان ارائه شود و در نهایت در سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ اجراها ی موفقی‌ در شهر‌های مختلف این کشور‌ها داشته باشد. در سال ۲۰۱۲ دنگ شو به ایران بازگشت و به دلیل نداشتن اجازه کنسرت  در ایران به ساخت موسیقی‌ برای فیلم و سریال پرداخت. هرچند در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ توانست با پشتوانه ی طرفدارانش بیش از ۷۵ اجرای موفق ولی‌ بدون تبلیغات در شهر‌های بزرگ ایران از جمله تهران برگزار کند.آلبوم "اتاق گوشواره " در تابستان 2014 کامل شد و در همان پاییز به خلوت خانه ها داخل شد . ]]>